Quoratio Groep houdt gedetacheerde medewerkers betrokken met periodiek MTO

De uitdaging

Quoratio Groep wil gedetacheerde professionals, ondanks dat zij fysiek ergens anders werken, verbonden houden met de organisatie en hun feedback gebruiken om de organisatie te verbeteren.

Met medewerkerstevredenheidsonderzoek wil de organisatie feedback en ervaringen ophalen. De vragen moeten relevant zijn voor alle acht business units en resultaten moeten op organisatieniveau en business unit niveau beschikbaar worden.

De oplossing

Quoratio Groep kan periodiek medewerkerstevredenheidsonderzoek uitvoeren door in ons
onderzoeksplatform vragenlijsten op te zetten, resultaten te analyseren en dashboards voor
verschillende stakeholders in te richten. Op deze manier krijgen de Business Unit Managers
inzicht in het presteren van de business unit en kunnen zij gerichte acties opzetten om de
dienstverlening en interne organisatie te optimaliseren.

We zijn begonnen met een uitgebreid voortraject om scherp te krijgen wat Quoratio Groep
van haar medewerkers wil weten en hoe dit het beste kan worden uitgevraagd. Samen met
de HR-afdeling en Business Unit Managers hebben we 4 hoofdthema’s en verschillende
subthema’s geformuleerd waarop alle medewerkers in elke organisatielaag feedback mogen
geven. De hoofdthema’s zijn werkgeluk & erkenning, werk inhoud, leidinggevende en
Quoratio Groep. Elk thema heeft een of meerdere subcategorieën.

Vervolgens hebben we een methodiek ontwikkeld om opgehaalde feedback te analyseren. Bestaande uit een overkoepelende medewerkerstevredenheid score, gemiddelde score per thema en gemiddelde per subthema. De scores worden organisatiebreed en per business unit berekend. In het onderzoeksplatform hebben we vragenlijsten opgezet en het eerste medewerkerstevredenheidsonderzoek uitgezet. Dit onderzoek wordt gebruikt als nulmeting op basis waarvan gerichte acties en verbeterpunten kunnen worden uitgezet.

Geanonimiseerd onderzoek
Om de resultaten weer te geven hebben we dashboards ingericht op organisatieniveau en per business unit. Op dit moment hebben alleen de HR-afdeling en Business Unit Managers toegang tot de onderzoeksresultaten. Quoratio Groep heeft ervoor gekozen om alle gegevens te anonimiseren, zodat medewerkers zich vrij voelen om eerlijke feedback te geven. Gegevens worden enkel op business unit gegroepeerd om inzicht te krijgen in verbeterpunten per business unit.

Het resultaat

Met het medewerkerstevredenheidsonderzoek kan Quoratio Groep per business unit
achterhalen hoe haar medewerkers de organisatie op verschillende thema’s waarderen. Op
basis van de nulmeting worden de eerste acties en verbeterpunten uitgezet. Door één keer
per kwartaal de vragenlijst opnieuw uit te zetten, wordt het effect van de verbeteracties
getoetst en kunnen medewerkers opnieuw input geven. Op deze manier blijven
medewerkers betrokken bij de organisatie en wordt hun input gebruikt om de organisatie en
haar dienstverlening te optimaliseren.

Verdiepend onderzoek
Naast het jaarlijkse onderzoek kunnen Business Unit Managers zelf een extra vragenlijst
opstellen en uitzetten bij het team. Wil de Business Unit Manager verdieping op de
resultaten uit het periodieke onderzoek, bijvoorbeeld naar de antwoorden op het subthema
vitaliteit, of is een score veranderd ten opzichte van het vorige meetmoment, dan kan men
verdiepend onderzoek uitvoeren.

Heldere resultaten
We hebben resultaten compact en helder gerapporteerd, zodat resultaten begrijpelijk zijn
voor elke stakeholder. Zo hebben we een infographic gemaakt met de overall
medewerkerstevredenheid score en scores per hoofd- en subthema. De afdelingen HR en
Marketingcommunicatie vertalen dit naar interne rapportages die met medewerkers worden
gedeeld. Iedere Business Unit Manager heeft toegang tot het dashboard en de infographic
en kan analyses van de eigen business unit maken.

Kortom: met CYS heeft Quoratio Groep het juiste gereedschap in handen om onderzoeken
per business unit op te zetten, resultaten om te zetten in concrete acties en zo haar
medewerkers betrokken te houden en organisatie te optimaliseren.

Terug naar alle succesverhalen

Make every experience count

Wil jij ook groeien door continu medewerkerstevredenheidsonderzoek uit te voeren?

Boek een demo
Neem contact op